Programa MENA

O Programa MENA consiste en levar a Bioapicultura á práctica.

Para este ano 2019 somos oito abelleir@s.

Os valores de referencia V4r para o número de varroas caídas en catro días son os que se amosan na táboa seguinte:

Cada mes contaremos o nº de varroas caídas en 4 días anotando os seguintes datos para cada colmea en Programa:

  • data
  • nº de varroas caídas en catro días
  • nº de cadros ocupados por abellas
  • feitos salientables

Neste último ano 2018 comprobamos que o enxame pode superar estos valores sen que perigue a súa supervivencia. Pero para non correr ricos innecesarios imos proceder da seguinte maneira:

Unha vez superados os valores de referencia Vr4, observaremos outros síntomas coma son:

1) A entrada ou non de néctar na colmea.

2) Observaremos a solaina da colmea a primeira hora do día e contabilicaremos o n° de abellas coas ás deformes.

3) Se é preciso, abriremos a colmea e observaremos o estado da cría operculada se está ou non compacta. Ante a dúbida, tomaremos fotos dalgún cadro de cría e as enviaremos aos servizos técnicos a través do grupo de whatsapp MENA 2019 para a súa avaliacion.


Estes son os resultados dos dous últimos anos 2017 e 2018

Informe MENA 2017

Informe

Resultados

Informe MENA 2018

Informe 2018

Resultados 2018